VIN Pref
Xv750
Yz250
Xvz13
Vmx12
Xc125
Fzr600
Pw80
Xv535
Yfm350
Yfb250
Sh50
Xv250
Pw50