VIN Pref
Xv16
Xv1700
Yzfr1
Yz250
Xvs65
Ttr125
Ttr90
FJR1300
Yfm350
Tt250
Vp11
Yw50
Yfz350
Xvz13
Yfm660
Yfm450