VIN Pref
Yz250
Xvs65
Ttr125
FJR1300
Ttr90
Yfm350
Vp11
Yw50
Tt250
Xvz13
Yfz350
Yfm450
Yfm660
Yzfr1
Xv16
Xv1700