VIN Pref
Ttr125
Xvs65
Ttr90
FJR1300
Yfm350
Tt250
Vp11
Yw50
Yfz350
Xvz13
Yfm660
Yfm450
Xv1700
Yzfr1
Xv16
Yz250