VIN Pref
Xvs1300
Yxr700
Yfm125
Xvs1100
Yfz450
Yfm400
Xvz13
Xvs650
Yfm550