VIN Pref
Xvs650
Yfm550
Xvs1300
Yxr700
Yfm125
Xvs1100
Yfz450
Xvz13
Yfm400